مزایای عضویت

 

 شركت رايمون توسعه آريا به منظور حمایت از جامعه علمي کشور، پا در عرصه ای نو گذاشته و اقدام به طرح ریزی و صدور " کارت عضویت بانکی " نموده است.
دارندگان " این کارت " از مزایایی نظیرکاهش هزینه و ارائه تخفیف در هنگام استفاده از خدمات ذیل برخوردار مي شوند:

1- گردشگری

2- بیمه و سلامت

3- فروشگاهی و تفریحی

4- بازار محصولات اعضاء

5- فرهنگی و ورزشی

6- مراکز آموزشی و تخصصی 

 

جستجوی مراکز خدماتی بر حسب استان